Regulamin

Warunki uczestnictwa

 1. Do Konkursu mogą przystąpić zespoły chóralne, które przygotują do oceny Jury Konkursu program składający się z pieśni o treściach religijnych, z dowolnie wybranych epok stylistycznych. W programie konkursowym muszą znaleźć się przynajmniej dwa utwory kompozytorów polskich. Mile widziane będzie w programie występu konkursowego własne opracowanie (autorskie) melodii utworu „Modlitwa” opr. ks. Stanisław Ormiński. Wykonanie „Modlitwy” nie jest obowiązkowe.
 2. W Festiwalu chóry mogą zgłosić swój udział W jednej z trzech niżej wymienionych kategorii oceniania:
  • zespoły chóralne -ilość uczestników, od 17 osób wzwyż,
  • zespoły kameralne -ilość uczestników do 16 osób (nie wliczając dyrygenta),
  • zespoły młodzieżowe - maksymalny wiek chórzystów nie przekraczający 16 roku życia.
 3. Łączny czas występu (z wejściem i zej ściem zespołu) powinien wynosić od 13 do 15 minut. Nie przestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje dyskwalifikację zespołu.
 4. Kwalifikacja zespołu do udziału W Konkursie następuje na podstawie oceny Karty Zgłoszenia i nagrania CD lub MP3 dokonanego po 2010 roku, zawierającego co najmniej 3 utwory W wykonaniu zespołu. Kwalifikacji dokonuje Rada Artystyczna pod przewodnictwem Dyrektora Artystycznego prof. Romana Peruckiego. O decyzji zespół zostanie powiadomiony do dnia 30 czerwca 2013 r.
 5. Zespoły zakwalifikowane do udziału W Konkursie uiszczą opłatę wpisowego W kwocie 5,- złotych od osoby do dnia 15 lipca 2013 r. na konto podane przez Komitet Organizacyjny Festiwalu. Wpisowe nie podlega zwrotowi bez względu na przyczyny rezygnacji z uczestnictwa w konkursie. UWAGA: Ilość osób uczestniczących w Festiwalu, może się zwiększyć maksymalnie o 10% w stosunku do ilości zgłoszonej w Karcie Zgłoszenia. Dodatkowe osoby zobowiązane są do uiszczenia wpisowego.
 6. Jury Konkursu oceniać będzie: intonację, interpretację, dynamikę, rytmikę, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny. Decyzje Jury są ostateczne i niezaskarżalne..
 7. Powołane przez organizatorów Jury Konkursu może przyznać W każdej kategorii I miejsce oraz Wyróżnienia. Dodatkowo Jury Konkursu może przyznać nagrodę Grand Prix. Nagrody I miejsca oraz Grand Prix mają charakter finansowy.
 8. Festiwal zakończy się 26 października 2013 roku W godzinach Wieczornych uroczystą Mszą Świętą, podczas której chóry Wykonają Wspólne pieśni.
 9. Laureaci I miejsca W każdej kategorii oraz nagrody Grand Prix są zobowiązani do nieodpłatnego udziału W Koncercie Laureatów na zakończenie Festiwalu W dniu 26 października 2013 roku.
 10. Zgłoszenie zespołu do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania zespołu podczas Festiwalu dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechnianie.
 11. Ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne ostateczny termin przesyłania załączonej Karty Zgłoszenia wraz z płytą CD, upływa z dniem 31 maja 2013 r. Można również przesłać Kartę Zgłoszenia Wraz z nagraniem utworów w systemie MP3 pocztą elektroniczną: festiwalrumia@onet.eu.

Organizatorzy zapewniaja:

 • gorący posiłek dla uczestników Festiwalu W dniu 26 października 2013 roku
 • nocleg w pokojach wieloosobowych dla chórów z miejscowości oddalonych od Rumi powyżej 250 km W dniu 25/26 października 2013 roku,
 • nagrody dla Laureatów Konkursu oraz dyplomy i pamiątki,

Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży.

 • Dalsze szczegóły organizacyjne jak również nuty pieśni przeznaczonych do Wspólnego wykonania przekazane będą bezpośrednio zakwalifikowanym zespołom.
UWAGA: Ze względu na liczne przypadki zaginięcia korespondencji prosimy o przesłanie zgłoszeń listem poleconym.

Współorganizatorzy

a także Miejski Dom Kultury w Rumi

Honorowy patronat Ks. Inspektor Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha

Patronat medialny

Copyright by: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej, im. ks. Stanisława Ormińskiego 2019 Projekt i wykonanie: marcinleman.pl, Mariusz Pniewski