Regulamin

Warunki uczestnictwa

  1. Do Konkursu mogą przystąpić zespoły chóralne, które przygotują do oceny Jury Konkursu program składający się z pieśni o treściach religijnych, z dowolnie wybranych epok stylistycznych. W programie konkursowym muszą znaleźć się przynajmniej dwa utwory kompozytorów polskich.
  2. W Festiwalu chóry mogą zgłosić swój udział w jednej z dwóch niżej wymienionych kategorii oceniania:
    • zespoły chóralne -ilość uczestników, od 17 osób wzwyż,
    • zespoły kameralne -ilość uczestników do 16 osób (nie wliczając dyrygenta),
  3. Łączny czas występu (z wejściem i zej ściem zespołu) powinien wynosić do 15 minut. Nie przestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje dyskwalifikację zespołu.
  4. Kwalifikacja zespołu do udziału w Konkursie następuje na podstawie oceny Karty Zgłoszenia i nagrania CD lub MP3 dokonanego po 2011 roku, zawierającego co najmniej 3 utwory w wykonaniu zespołu. Kwalifikacji dokonuje Rada Artystyczna pod przewodnictwem Dyrektora Artystycznego prof. Romana Peruckiego. O decyzji zespół zostanie powiadomiony do dnia 30 czerwca 2014 r.
  5. Zespoły zakwalifikowane do udziału w Konkursie uiszczą opłatę wpisowego w kwocie 5,- złotych od osoby do dnia 31 lipca 2014 r. na konto podane przez Komitet Organizacyjny Festiwalu. Wpisowe nie podlega zwrotowi bez względu na przyczyny rezygnacji z uczestnictwa w konkursie. UWAGA: Ilość osób uczestniczących w Festiwalu, może się zwiększyć maksymalnie o 10% w stosunku do ilości zgłoszonej w Karcie Zgłoszenia. Dodatkowe osoby zobowiązane są do uiszczenia wpisowego.
  6. Jury Konkursu oceniać będzie: intonację, interpretację, dynamikę, rytmikę, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny. Decyzje Jury są ostateczne i niezaskarżalne.
  7. Jury będzie oceniać wykonanie konkursowe stosując skalę punktową
    • Grand Prix - dla najwyżej ocenionego zespołu w Konkursie - nagroda finansowa
    • W każdej kategorii oceniania:
    • Złoty Dyplom za 91-100 punktów i nagroda finansowa dla najwyżej ocenionego zespołu.
    • Srebrny Dyplom za 81-90 punktów
    • Brązowy Dyplom za 70-80 punktów.
    Jury może przyznać także nagrody specjalne i wyróżnienia, które mogą również mieć charakter finansowy.
  8. Festiwal zakończy się 25 października 2014 roku w godzinach wieczornych:
    • uroczystą Mszą Świętą, podczas której chóry wykonają wspólne pieśni,
    • ogłoszeniem wyników Konkursu oraz uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów.
  9. Laureaci nagród: Grand Prix, Złoty Dyplom dla najwyżej ocenionego zespołu w każdej kategorii oraz nagrody dla najlepszego ykonawcy pieśni religijnej w języku kaszubskim są zobowiązani do udziału w Gali wręczenia dyplomów i nagród oraz do nieodpłatnego udziału w strojach chóralnych w Koncercie Laureatów w dniu 25 października 2014 roku.
  10. UWAGA:Nieobecność Laureata na Gali wręczenia dyplomów i nagród oraz na Koncercie Laureatów oznacza rezygnację z nagrody finansowej, której kwota zostanie przekazana Fundatorowi.

Organizatorzy zapewniaja:

  • gorący posiłek dla uczestników Festiwalu w dniu 25 października 2014 roku
  • nocleg w pokojach wieloosobowych dla chórów z miejscowości oddalonych od Rumi powyżej 250 km w dniu 24/25 października 2014 roku,
  • nagrody dla Laureatów Konkursu oraz dyplomy i pamiątki,

Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży.

  • Dalsze szczegóły organizacyjne jak również nuty pieśni przeznaczonych do Wspólnego wykonania przekazane będą bezpośrednio zakwalifikowanym zespołom.
  • Ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne ostateczny termin przesyłania załączonej Karty Zgłoszenia wraz z płytą CD, upływa z dniem 31 maja 2014 r. Można również przesłać Kartę Zgłoszenia Wraz z nagraniem utworów w systemie MP3 pocztą elektroniczną: festiwalrumia@onet.eu.
UWAGA: Ze względu na liczne przypadki zaginięcia korespondencji prosimy o przesłanie zgłoszeń listem poleconym.

Współorganizatorzy

a także Miejski Dom Kultury w Rumi

Honorowy patronat Ks. Inspektor Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha

Patronat medialny

Copyright by: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej, im. ks. Stanisława Ormińskiego 2018 Projekt i wykonanie: marcinleman.pl, Mariusz Pniewski