RegulaminUWAGA! Poniższe dane są zeszłoroczne. Aktualizacja wkrótce.  Warunki uczestnictwa

  1. Konkurs Muzyki Organowej odbędzie się w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi w dniach 23-24 października 2014 roku. Celem konkursu jest promowanie młodych organistów.
  2. W konkursie mogą uczestniczyć organiści wszystkich narodowości, urodzeni po 1 stycznia 1989 roku.
  3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, należy przesłać na załączonym formularzu do dnia 31 maja 2014 roku na adres: Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego, ul. Dąbrowskiego 26, 84-230 Rumia. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie obu stron dowodu osobistego lub aktu urodzenia.
  4. Zgłoszenia nadesłane w terminie będą rozpatrzone przez Komitet Organizacyjny, który ma prawo zgłoszenie przyjąć lub nie, bez podania powodu decyzji. O przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia kandydat zostanie powiadomiony do dnia 30 czerwca 2014 roku.
  5. Osoby zakwalifikowane do udziału w Konkursie uiszczą opłatę wpisowego w kwocie 100,- złotych do dnia 31 lipca 2014 roku na konto podane przez Komitet Organizacyjny. Wpisowe nie podlega zwrotowi bez względu na przyczyny rezygnacji z udziału w konkursie.
  6. Do udziału w Konkursie zostanie zakwalifikowana ograniczona ilość uczestników (I-etap - nie więcej niż 15 osób, II-etap - w zasadzie nie więcej niż 5 osób). Uczestnikom Konkursu zapewnia się nieodpłatne zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych i wyżywienie od dnia i godziny wyznaczonej próby organowej do dnia etapu konkursu, w którym wezmą udział. Koszty podróży uczestnicy ponoszą sami. Jest możliwość odpłatnego zakwaterowania i wyżywienia dla opiekunów, pedagogów i registratorów, pod warunkiem przesłania na adres Komitetu Organizacyjnego Festiwalu zamówienia w terminie do 31 lipca 2014 roku.
  7. Kolejność przesłuchań zostanie ustalona drogą losowania i będzie obowiązywała do końca Konkursu.
  8. Jury Konkursu zostanie powołane przez Komitet Organizacyjny Festiwalu. Jego skład zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie. Decyzje Jury są ostateczne i niezaskarżalne. Jury pracować będzie na podstawie regulaminu, który zostanie przyjęty na pierwszym posiedzeniu.
  9. Konkurs zostanie rozegrany w dwóch etapach.
  10. Kolejność wykonania programu w obu etapach jest dowolna. Gra z pamięci nie jest wymagana. Ewentualne zmiany w zgłoszonym programie należy podać nie później, niż do 31 lipca 2014 roku.
  11. Dla uczestników II etapu przewiduje się nagrody finansowe: I nagroda i ewentualnie II i III. Mogą być ponadto przyznane wyróżnienia za wykonanie utworów w I i II etapie.
  12. Jury ma prawo zmienić układ i ilość nagród i wyróżnień z wyjątkiem I nagrody, która nie może być podzielona.
  13. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł Laureatów Konkursu Muzyki Organowej XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi w 2014 roku.
  14. Laureat I nagrody zobowiązany jest do nieodpłatnego udziału w Koncercie Laureatów, na zakończenie Festiwalu w dniu 25 października 2014 roku.
  15. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania uczestnika Konkursu podczas Festiwalu dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechnianie.
  16. Uczestnikom zapewnia się możliwość odbycia prób na organach: I etap - 1,5 godziny II etap - 2 godziny oraz pomoc registratorów podczas przesłuchań konkursowych.
  17. O czasie przybycia na Konkurs i terminach prób uczestnicy zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.

  UWAGA

  • Ze względu na liczne przypadki zaginięcia korespondencji prosimy o przesłanie zgłoszeń listem poleconym.
  • Można również przesłać kartę zgłoszenia wraz z załącznikiem pocztą elektroniczną: festiwalrumia@onet.eu

Współorganizatorzy

a także Miejski Dom Kultury w Rumi

Honorowy patronat Ks. Inspektor Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha

Patronat medialny

Copyright by: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej, im. ks. Stanisława Ormińskiego 2019 Projekt i wykonanie: marcinleman.pl, Mariusz Pniewski